Meer over Kerkenraad

Kerkbode

Voor alle toekomstige data geldt: Deo volente

Zondag 9 december
09.30 uur: ds. W. Pieters (Ps. LvZ:5)
19.00 uur: ds. W. Pieters (Ps. LvZ:4)

Bij de diensten van aanstaande zondag
Op de eerste adventszondag hebben we geluisterd naar wat het eerste deel van het Oude Testament (de Thora of Wet = Vijf boeken van Mozes) ons verkondigt over het profetisch ambt van Christus. Op de tweede adventszondag willen we luisteren naar een belofte uit het tweede deel (de Profeten) met betrekking tot het tweede ambt van Christus. In het dankgebed van het doopformulier lezen we: “… en in alle gerechtigheid, onder onze enige Leraar, Koning en Hogepriester, Jezus Christus, leven, en vroom/dapper tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen.”

De tekst voor de preek is Ezechiël 37 vers 24: “En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn, en zij zullen allen samen één Herder hebben. En zij zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en die doen.” In het laatste stukje van het vorige vers zegt de Heere: “Zij zullen voor Mij tot een volk zijn, en Ik zal voor hen tot een God zijn.” In de volgende verzen zegt Hij onder andere: “Mijn Knecht David zal hun Vorst zijn tot in eeuwigheid. En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn. En Mijn tabernakel zal bij hen zijn. En de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, Die Israël heilig, als Mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid.” Denk ook aan

Ezechiël 34: Ik zal een enige Herder over hen verwekken, en Hij zal hen weiden, namelijk Mijn knecht David. Die zal hen weiden, en Die zal voor hen tot een Herder zijn.

En Ik, de HEERE, zal voor hen tot een God zijn. En Mijn knecht David zal Vorst zijn in het midden van hen.

En Ik zal een verbond des vredes met hen maken.

En zij zullen weten, dat Ik, de HEERE hun God, met hen ben, en dat zij Mijn volk zijn.

Aandachtspunten voor bespreking van de preek:
1 Wat houdt het in dat de Heere Jezus Koning over ons is?
2 Wat betekent het dat deze Koning Herder is?
3 Wandelt u in God rechten? Hoe dan? Of waarom niet?

In de avonddienst gaat de preek over de zondagsafdelingen 39 tot en met 44 van de Heidelbergse Catechismus (de tweede tafel, die ons leert dat we onze naaste moeten liefhebben als onszelf, en de toepassing van de Tien Geboden). We lezen Romeinen 13 vanaf vers 7.

Collecten
1 diaconie, 2 kerkvoogdij, 3 vrije zitplaatsen.
Bij de uitgang zijn er de zendingsbusjes.

Giften bezoekwerk
Ouderling Jansen ontving € 20 voor de diaconie.

Afscheid ds W. Pieters
Zoals bij een ieder bekend is, zal ds. W. Pieters in de kerkdienst van dinsdag 1 januari 2019 voor de laatste maal als onze eigen herder en leraar voorgaan. Op woensdag 2 januari 2019 zal de gemeente in de gelegenheid worden gesteld om persoonlijk afscheid te nemen van de familie Pieters. Tijdens deze afscheidsavond, waarover we u in de komende tijd meer hopen te informeren, willen we hem en zijn gezin een afscheidscadeau aanbieden namens de gemeente. Als u hieraan uw bijdrage wilt geven, kunt u dat op de zondagen van 8 en 15 december 2018 doen in één van de daarvoor bestemde bussen bij de uitgangen van het kerkgebouw. Tevens is het mogelijk om uw bijdrage over te maken op het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij, NL87 RABO 0366 3457 61, met als omschrijving: afscheid ds. W. Pieters.
Uw kerkvoogdij

Verantwoording november 2018

Collecten:
€ 2.522,29 gewone collecten
€ 631,90 collecte De Rank
€ 566,48 collecte verwarming
€ 25,00 via bank ontvangen voor collecten

Verjaringsfonds
€ 645,75 ontvangen in september en oktober

Giften:
€ 50 via ds. W. Pieters
€ 50 via bezoekbroeder
€ 30 via collecte
€ 21 via diaconie
€ 40,50 via Adullam
€ 500 voor de begraafplaats

Dankdag:
€ 20 nagekomen via ds. W. Pieters

Van een aantal gemeenteleden hebben wij de toegezegde vrijwillige bijdrage nog niet ontvangen. Vriendelijk willen wij u vragen om de toegezegde bedragen voor het einde van het jaar over te maken zodat wij het boekjaar kunnen afsluiten. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Namens de kerkvoogdij heel hartelijk dank voor al uw gaven.

Catechisatie (1)
De catechisanten moeten van les 8 óf de tekst leren óf de catechismusvraag en het antwoord (beide mag ook). Ik zou het zeer op prijs stellen als de catechisanten die alleen de tekst leren, ook teksten herhalen van de voorgaande lessen!

Catechisatie (2)
In de afgelopen week bespraken we de vragen/onderwerpen die de catechisanten aan de orde stelden.

De eerste groep:
- Zijn wij tegen volwassendoop?
- Pleegde Simson zelfmoord?
- Moet je bij de doop ondergedompeld worden?
- Konden mensen uit de prehistorie wel zalig worden, als ze geen Bijbel hadden?
- Is er verschil in straf voor mensen in de hel; en verschil in geluk voor mensen in de hemel?
- Hoe kunnen we iets van God erven, want Hij sterft toch niet?
- Mogen er vrouwelijke predikanten zijn?

De tweede groep:
- Is een voetbalwedstrijd verkeerd? Hoe denkt u over sport in het algemeen?
- Zijn ‘goede werken’ niet rooms?
- Kunt u iets vertellen over de verschillende kerkverbanden? Waarom zijn er kerkscheuringen?

De derde groep:
- Wat zijn thuislezers?
- Hoe ver reikt de macht van satan (zoals bij Job)?
- Waarom wordt het avondmaalsformulier niet in twee delen gelezen?
- Hoe zit het met de opstanding van de vele heiligen bij het sterven van Jezus?
- Mag je Jezus afbeelden?
- Is er verschil in straf voor mensen in de hel; en verschil in geluk voor mensen in de hemel?
- Wie was C.S. Lewis en wie was Blaise Pascal?

De dinsdagavondgroep:
- Mag een ambtsdrager een baard hebben?
- Waarom moet een vrouw een hoofddeksel dragen?
- Is er verschil in straf voor mensen in de hel; en verschil in geluk voor mensen in de hemel?
- Kun je zeker zijn van je bekering?

Zondagsschool
Zondag 9 december worden alle zondagsschoolkinderen na de morgendienst in de kerk verwacht. We willen ons dan voorbereiden op het komende kerstfeest. Dit kerstfeest zal gehouden worden op zaterdag 22 december om 19.00 uur in de kerk.

Doopdienst
Zondagmorgen 30 december is er doopdienst.

Bijbellezing
Op donderdagavond 13 december is er Bijbellezing over Nehemia 6.

Algemene catechisatie
Vrijdagavond 14 december is er om 20.00 uur in De Rank algemene catechisatie. Iedereen is hartelijk welkom. We behandelen dan Hebreeën 6 vanaf vers 9.

Jeugdvereniging 15-
Beste jongeren, afgelopen vrijdag hoorden we over Paulus als zendeling in Athene, daar waren veel afgoden waar we nu ook nog veel last van hebben. Er is een opdracht meegegeven aan jullie dat voor wat betreft het mobielgebruik of andere afgod waar we veel tijd in steken, daarvan minimaal een kwart van die tijd proberen met God en Zijn Woord bezig te mogen zijn.

Vrijdag 14 december ontmoeten we jullie weer. Neem dan allemaal wat lekkers mee, want de laatste keer van dit jaar hopen we te gaan eten met z’n allen.
Groet, Janneke, Geurt, Arjan en Bart

Vrijwilligershulp
Voor vrijwilligershulp (ook voor vervoer naar de kerk) kunt u contact opnemen met onze coördinator, mevr. E. (Elisabeth) Bouwers via e-mail elisabethkevelam@hotmail.com en via 06-53972114.

Verwerping van dwalingen (V,4)
Nadat de rechtzinnige leer van de volharding der heiligen verklaard is, verwerpt de synode de dwalingen van hen die leren (4) dat de ware gelovigen en wedergeborenen de zonde tot de dood kunnen zondigen, of tegen de Heilige Geest.

Omdat dezelfde apostel Johannes, nadat hij in het vijfde hoofdstuk van zijn eerste zendbrief, vers 16 en 17, gesproken had over degenen die tot de dood zondigen, en verboden had voor hen te bidden, terstond in het 18e vers daarbij voegt: Wij weten dat een ieder die uit God geboren is, niet zondigt (versta: met zulke zonde); maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf, en de boze vat hem niet (1 Joh. 5:18).

Als slot
Uit de belijdeniscatechisatielessen:
God handhaaft Zijn wet, omdat het niet-houden Hem onttroont en ons beschadigt. Door het wonder van Gods herscheppende genade wordt het eenvoudig om de wet daadwerkelijk lief te hebben en om de geboden niet te ervaren als schurende en knellende regels. Al toont de heilige wet van God ons duidelijk hoe schuldig we staan en hoe onmogelijk het voor ons is om in eigen kracht deze heerlijke wet te houden. Treurt u daar wel eens over? Zoekt u daarvoor verzoening in het Lam van God, Dat met Zijn bloed de schuld heeft uitgedelgd en de zonde der wereld wegneemt?

Wanneer Paulus de wet overdenkt, nu zij door Christus vervuld is en nu zij in de hand van Christus is als wet van het genadeverbond, als leefregel der dankbaarheid, komt hij tot de volgende dubbel-conclusie (Romeinen 7 vers 22 en 23): Ik heb een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens, maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Daarom laat hij er direct op volgen (vers 24): Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Het antwoord op die vraag geeft Paulus zelf (vers 25): Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. En ten slotte jubelt-klaagt hij (vers 26): Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet van God, maar met het vlees de wet der zonde.

Deze Wet maakt door haar beschuldigende en ontdekkende werk in het leven der dankbaarheid, in het hart en leven van Gods volk steeds verder plaats voor de zegen van de schuldvergeving in Christus en Zijn gerechtigheid – Zijn plaatsvervangende gehoorzaamheid. Dus we worden in de beleving steeds schuldiger, armer, ellendiger; opdat Gods Zoon, Die het Einde/Doel van de wet is, u steeds onmisbaarder en begeerlijker wordt. Hij heeft de wet gehouden in de plaats van allen die het met smart dagelijks moeten ondervinden wetbrekers te zijn! En die tegelijkertijd mogen weten: in Christus heb ik de wet volmaakt gehouden en ben ik heilig!

De wet is geestelijk, wij zijn vleselijk. Houden wij van een geestelijke wet die ons onze vleselijkheid bekend maakt? Een beschuldigende wet die om Jezus’ wil niet meer verdoemt, maar wel steeds (meer) naar de Borg en Plaatsvervanger uitdrijft? Verlangen wij ernaar om volmaakt te zijn, zoals onze Vader in de hemel volmaakt is? Wensen we vanuit de scherpe wetsprediking eerlijk te worden behandeld om hoe langer hoe meer de verzoening in Christus te kunnen hoogachten? Om ook hoe langer hoe meer tot Hem de toevlucht te leren nemen in de strijd tegen al het inklevende verderf, zodat Hij ook in de heiligmaking je Eén en Al wordt?

De Middelaar droeg de wet in Zijn binnenste, in Zijn hart en vervulde haar volkomen. Buiten Hem om is de wet enkel toorn en vloek. Maar zijn wij gerechtvaardigd door Zijn gehoorzaamheid, dan schrijft de Heilige Geest diezelfde wet in ons hart en leert ons haar liefhebben en onderhouden. Hij alleen kan ons leren God, de Wetgever, te bedoelen in het gehoorzamen van al Zijn geboden.
Uw W. Pieters

Kerstpost-actie Woord & Daad

Garderen en Speuld

De kerstpostactie komt er weer aan! We willen ook dit jaar graag weer uw kerstpost verzorgen. U kunt al uw kaarten bij ons inleveren en wij zorgen ervoor dat de kaarten op het juiste adres bezorgd worden. U betaalt per kaart € 0,78 (PostNL-tarief) en u hoeft geen postzegels te plakken.

De opbrengst van deze actie gaat naar een scholingsproject voor jongeren in Bangladesh.

U kunt uw kerstpost op verschillende inzamelpunten in Garderen en Speuld inleveren:
- Woensdag 12 t/m vrijdag 21 december in bij supermarkt Coop aan de kassa, tijdens de openingstijden.
- Woensdag 12 t/m vrijdag 21 december bij supermarkt Spar aan de kassa, tijdens de openingstijden.
- Donderdag 13, maandag 17 en donderdag 20 december in de ‘Dr. Kruimelstaete’ van 10.00 uur tot 11.00 uur.
- Woensdag 12 t/m donderdag 20 december op werkdagen in kerkelijk centrum De Rank in Garderen van 18.30 uur tot 20.00 uur (behalve op donderdag 13 december).
- Woensdag 12 t/m donderdag 20 december bij Aart Jan Buijtenhuis in school De Speulderbrink in Speuld, na schooltijd.

Door mee te doen aan de kerstpostactie kunt u ook nog kans maken op een luxe High Tea bij lunchroom ‘De Rozentuin’ . Aan de huis-aan-huis bezorgde kerstpostflyer zit hiervoor een coupon. Lever deze ingevuld in bij uw kerstpost. Heeft u geen flyer ontvangen? Deze is ook verkrijgbaar bij de supermarkten en bij De Rank.
Comité Woord & Daad Garderen. Informatie via 06-45446693

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018