Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

De verzorging van de stoffelijke belangen der gemeente is, voor zover niet van diaconale aard, toevertrouwd aan het College van Kerkvoogden, dat zijn taak verricht onder bijstand en toezicht van het College van Notabelen. De Hersteld Hervormde Gemeente te Garderen heeft de beheersvorm “vrij beheer” zoals de Hervormde Gemeente te Garderen dat altijd heeft gekend. Het College van Notabelen wordt verkozen door de lidmaten van de gemeente. Het College van Notabelen kiest de kerkvoogden.

De taak van het College van Kerkvoogden omvat onder meer:
- het vaststellen van de stoffelijke behoeften van de gemeente en de wijze waarop daarin zal worden voorzien
- het verzorgen van huisvesting voor het houden van erediensten en andere kerkelijke activiteiten
- het beheer van de eigendommen van de gemeente
- het inzamelen van de gaven van de gemeente
- het bijhouden van de registers der gemeenteleden en van de doop-, lidmaten- en trouwboeken
- het verrichten van de werkzaamheden ten behoeve van de verkiezing van notabelen
- het personeelsbeleid.

Het College van Notabelen heeft een drievoudige taak en wel:
- de verlening van bijstand op kerkvoogdelijk terrein
- het toezicht op het door de kerkvoogden gevoerde beleid
- de verkiezing van kerkvoogden

Zo is de rekening van ieder kalenderjaar aan de goedkeuring van de notabelen onderworpen evenals de begroting. De notabelen worden door de stemgerechtigde lidmaten van de gemeente gekozen. Deze verkiezing vindt plaats in de maand november van elk even kalenderjaar.

Rekeningnummer kerkvoogdij
Bankrekening Rabobank: NL87RABO0366345761 t.n.v. kerkvoogdij HHG Garderen.

  • © hersteld hervormde kerk 2024